મફત પ્લોટ યોજના 2022 ફોર્મની માહિતી માટે અહીં ક્લિક કરો

મફત પ્લોટ યોજના 2022 : ગુજરાત રાજ્યના ગામડા વિસ્તારમાં ગરીબી રેખા નીચે જીવન જીવતા જમીન વિહોણા ખેત મજૂરો તથા ગામડાના કારીગરો માટે રાજ્ય સરકારની ઘરથાળના મફત પ્લોટ યોજનાની શરૂઆત વર્ષ ૧૯૭૨થી થઇ છે. આ યોજનાને ગુજરાત રાજ્યના પંચાયત વિભાગ અંતર્ગત આવરી લેવામાં આવી છે. ચાલો તો આ લેખમાં મફત પ્લોટ યોજના 2022 ફોર્મ વિશે માહિતી મેળવીએ.

નોંધ : મફત પ્લોટ યોજના 2022ની માહિતી અમને વિવિધ સોશિયલ મિડિયા પ્લેટ ફોર્મના માધ્યમ દ્વારા મળેલ છે. અપને વિનંતી છે આ યોજનાની વધુ માહિતી માટે ગામના તલાટી મંત્રી શ્રી પાસેથી માહિતી મેળવી શકશો.

મફત પ્લોટ યોજના 2022 ગુજરાત

પોસ્ટ ટાઈટલ મફત પ્લોટ યોજના 2022 ગુજરાત
પોસ્ટ નામ મફત પ્લોટ યોજના ફોર્મ
વિભાગ પંચાયત વિભાગ ગુજરાત
લાભ કોને મળશે? ગામડા વિસ્તારના ગરીબ લોકોને
રાજ્ય ગુજરાત
પરિપત્ર પ્રકાશિત તારીખ 30/07/2022
સત્તાવાર વેબ સાઈટ panchayat.gujarat.gov.in
અરજી પ્રકાર ઓફલાઈન

મફત પ્લોટ યોજના ફોર્મ 2022

જે ગરીબ લોકો ઘરવિહોણા છે તેવા કુટુંબોને મકાન બાંધકામ માટે રહેણાંકના મફત પ્લોટ આપવાની યોજના ગુજરાતના છૂટક છૂટક અમલ થયો હતો. પાંચ વર્ષ પૂર્વે ૦૧ લી મે ૨૦૧૭ના રોજ ગુજરાત સ્થાપના દિવસે આ યોજનામાં સુધારો કર્યો હતો. પંચાયત અને ગ્રામ્ય નિર્માણ વિભાગે ગામડાઓમાં વસતા ઘરવિહોણા કુટુંબોને મહત્તમ 100 ચોરસ વાર પરંતુ, 50 ચોરસ વારથી ઓછા ક્ષેત્રફળનો નહી એમ ઘરથાળનો મફત પ્લોટ આપવા પ્રસિદ્ધ કરેલ નવો સુધારા ઠરાવમાં ગ્રામસભા બહોળો પ્રચાર કરવા કહેવાયુ હતુ. આ યોજના નીચે વિના મુલ્યે ઘરથાળના પ્લોટ માટે આવતી અરજીઓના નિકાલ અને વિલંબ નિવારવા માટે સમિતિઓની રચના કરવામાં આવી હતી. જે પૈકી લેન્ડ કમિટીને દર મહિનાના પહેલા ફાળવણીની અરજીઓને નિકાલ કરવા કહેવાયું હતું.

વિકાસ કમિશ્નર ગત સપ્તાહે DDOને કરેલા આદેશપત્રની સાથે એરજી કરવાનું ફોર્મ, તેનો નમુનો, તલાટી પ્રમાણપત્ર તેમજ અરજદારના બાંહેધરી પત્રના નમૂના પણ મોકલ્યા છે. જેથી ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં ઝડપથી ઘરવિહોણા પરિવારો પાસેથી મફત પ્લોટ ફાળવણીની અરજીઓ એકત્ર કરીને તેનો નિકાલ કરી શકાય.

1લી મે 2017ના રોજ થયેલ ઠરાવની પ્રસ્તાવના

સામાજિક-આર્થિક અને જાતિ આધારિત ગણતરી-૨૦૧૧ (SECC)ની મોજણીની વિગતોને આધારે રાજ્યમાં મકાન વિહોણા કુટુંબોને મકાન સહાયની યોજનામાં આવરી લેવા તેમજ તાજેતરમાં પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના અમલમાં આવનાર હોય તેમજ રાજ્ય સરકારની જુદી જુદી હાઉસિંગ યોજનાઓમાં અથવા અન્ય રીતે પ્લોટ વિહોણા કુટુંબો પ્લોટ ફાળવવાની જરૂરિયાતો ધ્યાને લઇ ગ્રામ્ય વિસ્તારના ઘર વિહોણા કુટુંબોને મકાન બાંધકામ માટે રહેણાંકના મફત પ્લોટ આપવાની યોજનામાં ઘરથાળના મફત પ્લોટ ફાળવણી જુદી જુદી જોગવાઈઓ અંગે જરૂરિયાતલક્ષી વિચારણા કરી સર્વગ્રાહી સુધારાઓ કરવા માટેનો ઠરાવ કરવાની બાબત સરકારશ્રીની વિચારણા હેઠળ હતી.

ઠરાવ : ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં રહેતા ઘર વિહોણા કુટુંબોને પોતાનું ઘર બનાવી શકે તે ઉમદા હેતુથી 100 ચો.વારના ઘરથાળના પ્લોટ મફત આપવાની આ યોજનામાં નીચે મુજબના સુધારા સુધારાઓ/ફેરફાર કરવાનું કાળજીપૂર્વકની વિચારણાના અંતે આથી ઠરાવવામાં આવે છે.

30 જુલાઈ 2022ના રોજ થયેલ પરિપત્રનો વિષય અને સંદર્ભ

વિષય : ગ્રામ્ય વિસ્તારના ઘરવિહોણા કુટુંબોને મકાન બાંધકામ માટે રહેણાંકના મફત પ્લોટ આપવાની યોજનાનું ફોર્મ નિયત કરવા બાબત.

સંદર્ભ : પંચાયત ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગના ઠરાવ ક્રમાંક : અવસ/૧૦૨૦૧૬/૧૨૬૬(૭૭૦૯૧૮)લ તા.૦૧/૦૫/૨૦૧૭

30/07/2022નો સંપૂર્ણ પરિપત્ર નીચે બોક્સમાં લીંક આપેલ છે તે ડાઉનલોડ કરીને વાંચો.

મફત પ્લોટ યોજના ફોર્મ ગુજરાત

ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં વસવાટ કરતા ઘર વગરના BPL યાદીમાં નોંધાયેલ મજૂરો તેમજ કારીગરોને પોતાનું ઘરનું ઘર બનાવવા માટે મફત પ્લોટ યોજના 2022 અમલમાં મુકવામાં આવી છે. અત્યાર સુધી આ યોજનાનો લાખો લાભાર્થીઓએ લાભ લીધેલ છે. રાજ્ય સરકારના પ્રયત્નો ચકે કે આ યોજનાનો લાભ ગરીબ લોકો સુધી વધુમાં વધુ પહોંચે એ માટે ૦૧ મે ૨૦૧૭માં એક ઠરાવ કરીને ગુજરાતમાં મફત પ્લોટ યોજનાના નિયમોમાં ઘણા સુધારાઓ કર્યા છે.

મફત પ્લોટ યોજના ગુજરાત 2022

ગુજરાત રાજ્ય સરકારના પંચાયત વિભાગ દ્વારા 1972થી મફત પ્લોટ યોજના 2022ની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી. ગામડામાં જે લોકોની આથિક પરિસ્થિતિ સારી નથી એમને પોતાનું ઘર મળી રહે એ આ યોજનાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ છે. મફત પ્લોટ ગુજરાત યોજનાનો લાભ વધારેમાં વધારે ગરીબ લોકોને મળી રહે એ માટે પંચાયત વિભાગ દ્વારા કેટલાક સુધારા કરીને નવો ઠરાવ ૦૧-૦૫-૨૦૧૭ના બહાર પાડવામાં આવ્યો છે.

મફત પ્લોટ યોજના 2022 પુરાવાની યાદી

આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે નીચે મુજબના પુરાવાઓની જરૂર પડશે. વધુ માહિતી માટે તલાટી મંત્રી શ્રી સંપર્ક કરવો.

  • અરજી ફોર્મ
  • રેશનકાર્ડની ઝેરોક્ષ
  • ચૂંટણીકાર્ડની ઝેરોક્ષ / આધારકાર્ડની ઝેરોક્ષ
  • SECCઅ નામની વિગતો
  • ખેતીની જમીનનો દાખલો (જમીન નથી તેવી વિગતો વાળો)
  • પ્લોટ / મકાનની વિગત દર્શાવતો દાખલો

મફત પ્લોટ યોજના 2022 અરજી કરવાની પ્રક્રિયા

મફત પ્લોટ યોજનાનો લાભ લેવા માટે લાભાર્થીઓએ ઓફલાઈન અરજી કરવાની રહેશે. અરજીને લગતી તમામ માહિતી માટે આપના ગામના તલાટી મંત્રી શ્રી પાસેથી માહિતી મેળવો અને અરજી કરો.

SECC ૨૦૧૧ના ડેટા મુજબ પ્લોટની ફાળવણી કરવા નિર્ણય

સામાજીક – આર્થિક અને જાતિ આધારિત ગણતરી – ૨૦૧૧ (SECC)માં દર્શાવ્યા મુજબ તે સમયે જેઓ ઘરવિહોણા હતા તેવા પરિવારોને જ મફત પ્લોટ માટે લાયક ગણવામાં આવ્યા છે. SECC-૨૦૧૧ના ડેટામાં ૪૨૦૦૦થી વધુ પરિવારો ઘરવિહોણા નોંધાયા હતા.

૦૧/૦૫/૨૦૨૨નો ઠરાવ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો
સત્તાવાર પરિપત્ર અહીં ક્લિક કરો
ફોર્મ અહીં ક્લિક કરો
હોમ પેજ પર જાઓ અહીં ક્લિક કરો

મફત પ્લોટ યોજનાનો લાભ કોને મળશે?

ગ્રામ્ય વિસ્તારના ગરીબ લોકોને

મફત પ્લોટ યોજનાનો હેતુ શું છે?

ગુજરાત ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં ગરીબી રેખા નીચે જીવન જીવતા જમીન વિહોણા ખેત-મજૂરો તથા ગ્રામ્ય કારીગરોને મકાન બની રહે તે માટે

મફત પ્લોટ યોજના ગુજરાત 2022 ક્યાં વિભાગ હેઠળ આવે છે?

પંચાયત વિભાગ ગુજરાત રાજ્ય

મફત પ્લોટ યોજના ફોર્મ વિશે જણાવો?

વિકાસ કમિશ્નરે ગત સપ્તાહે DDOને કરેલા આદેશપત્રની સાથે અરજી કરવાનું ફોર્મ, તેનો નમૂનો, તલાટીનું પ્રમાણપત્ર તેમજ અરજદારના બાંહેધરી પત્રના નમૂના પણ મોકલ્યા છે. જેથી ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં ઝડપથી ઘરવિહોણા પરિવારો પાસેથી મફત પ્લોટ ફાળવણીની અરજીઓ એકત્ર કરીને તેનો નિકાલ કરી શકાય.