આજ ના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ ભાવ | ગોંડલ બજાર ભાવ | ગોંડલ માર્કેટિંગ યાર્ડ | APMC Gondal

આજ ના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ ભાવ | ગોંડલ બજાર ભાવ | ગોંડલ માર્કેટિંગ યાર્ડ | APMC Gondal

✓ Khedut Mahiti means information of agriculture in Gujarati.
✓Kheti ni badhij takneek jevi ke Zero budget kheti kem karvi, natural farming, jaivik kheti na vishyon per charcha.
✓ Daily APMC Bajar bhav
✓ Kheti Ni Vat
✓ kisan mate kheti ni mahiti.
✓ Daily Bajar na bhav.
✓ KRISHI SCIENCE
✓ Gujarat APMC Yard Rate

Popular crops
✓ Wheat (gehu)
✓ Bajra
✓ kapas ki kheti
✓ Oilseed crops
✓ Spicy crop

✓ popular crops:
Wheat (ઘઉં)
Bajara (બંજારા)
Castor (એરંડા)
Cotton (કપાસ)
Sesamum (તલ)
Groundnut (મગફળી)